www.arabskyjazyk.sk

| |

www.arabskyjazyk.sk

| |

www.arabskyjazyk.sk

| |


Logo
Logo
Logo

www.arabskyjazyk.sk

www.arabskyjazyk.sk

www.arabskyjazyk.sk

 • Official translation: Slovak-Arabic and vice versa
 • Normal within 72 hours after the order confirmation or according to occupancy | €24,90 /Page 1
 • Within 24 hours | €37,35 / Page 1
 • Within 4 hours. | €45,00 / Page 1
 • Extremely demanding texts such as medical reports, manuscripts, demanding technical texts | Additional 30% of total price will be charged and added to the abovementioned prices
 • Official interpretation: Slovak-Arabic and vice versa
 • Common | €23,24 /hour
 • Within 24 hours | € 34,86 /hour
 • Conference in box or simultaneously for 8 hours | €200,00 - flat rate + travel costs 2
 • Dubbing | €15,00 /min. output
 • Attending the wedding | €100,00 - flat rate + travel costs 2
 • Others, such as interpreting outside the Slovak Republic | By agreement.
 • Oficiálne preklady: Slovensko-arabské a naopak
 • Bežný do 72 hodín po potvrdení objednávky alebo podľa obsadenosti | €24,90 / Stránka 1
 • Do 24 hodín | €37,35 / Stránka 1
 • Do 4 hodín | €45,00 / Stránka 1
 • Extrémne náročné texty ako lekárske správy, rukopisy, náročné technické texty | K celkovej cene sa účtuje ďalších 30%
 • Oficiálne tlmočenie: Slovensko-arabské a naopak
 • Bežné | €23,24 / hodina
 • Do 24 hodín | €34,86 / hodina
 • Konferencia v kabíne alebo simultánne po dobu 8 hodín | €200,00 - pevná sadzba + náklady na cestovanie 2
 • Dubovanie | €15,00 / min. výstup
 • Účasť na svadbe | €100,00 - pevná sadzba + náklady na cestovanie 2
 • Ostatné, ako napríklad tlmočenie mimo Slovenskej republiky | Podľa dohody.
 • الترجمة الرسمية: سلوفاكي-عربي والعكس
 • عادي خلال 72 ساعة بعد تأكيد الطلب أو وفقًا للامتلاء | €24.90 / الصفحة الأولى
 • خلال 24 ساعة | €37.35 / الصفحة الأولى
 • خلال 4 ساعات | €45.00 / الصفحة الأولى
 • النصوص المطلوبة بشدة مثل التقارير الطبية والمخطوطات والنصوص التقنية المطلوبة | سيتم تحصيل 30% إضافية من السعر الإجمالي وإضافتها إلى الأسعار المذكورة أعلاه
 • الترجمة الفورية: سلوفاكي-عربي والعكس
 • موعد مسبق | €23.24 / الساعة
 • خلال 24 ساعة | €34.86 / الساعة
 • مؤتمر في صندوق أو متزامن لمدة 8 ساعات | €200.00 - معدل ثابت + تكاليف السفر
 • ترجمة الأصوات | €15.00 / الدقيقة. الإخراج
 • حضور الزفاف | €100.00 - معدل ثابت + تكاليف السفر
 • الترجمة خارج سلوفاكية | حسب الاتفاق.